1. Strona główna
  2. Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

SPIS TREŚCI:

1. Informacje o serwisie

2. Postanowienia ogólne

3. Definicje

4. Kontakt z serwisem

5. Zgłoszenie

6. Koszty serwisowe

7. Wysyłka urządzenia do serwisu

8. Przesyłka zwrotna, magazynowanie, utylizacja

9. Płatności

10. Zapisywanie i kasowanie danych

11. Ochrona danych osobowych

12. Postanowienia końcowe


§1

Informacje o serwisie

1. Właścicielem serwisu jest: Bromberg Kaffee  reprezentowana przez Radosław Zgarda, Śniadeckich 34 , 85-011 Bydgoszcz, numer NIP 5542194078

2. Tel. 800 805 405

3. e-mail: bromberg.serwis@gmail.com


§2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem umowy serwisowej na odległość l za pośrednictwem serwisu internetowego lub stacjonarnie 

2. Warunkiem zawarcia umowy serwisowej jest pozostawienie urządzenia w serwisie potwierdzone otrzymaniem maila 

§3

Definicje

1. Klient – każdy podmiot dokonujący sprzedaży/serwisu  za pośrednictwem skupu.

2. Serwis – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Bromberg Kaffee  reprezentowana przez Radosław Zgarda, Śniadeckich 34 , 85-011 Bydgoszcz, numer NIP 5542194078

3. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.

4. Umowa serwisowa – umowa serwisowania urządzeń zawierana albo zawarta między Klientem, a serwisem za pośrednictwem serwisu internetowego lub punktu stacjonarnego 

5. Formularz serwisowy – formularz dostępny na platformie  serwisu stanowiący integralną cześć umowy.


§4

Kontakt z serwisem

1. Adres: Śniadeckich 34, 85-011 Bydgoszcz

2. Adres e-mail bromberg.serwis@gmail.com

3. Numer telefonu: 800 805405

4. Klient może porozumieć się z serwisem za pomocą udostępnianych adresów i numerów telefonów w Regulaminie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie z serwisem w godzinach 8:00 -17:00, od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wskazanych przez sprzedającego.


§5

Zgłoszenie

1. Zgłoszenia można wykonać na kilka sposobów:

a) Wypełniając formularz serwisowy dostępny na stornie,

b) Telefonicznie,

c) Mailowo,

d) Osobiście w siedzibie serwisu pod adresem określonym w §4.

2. W przypadku zgłoszeń innych niż określonych w punkcie 1a, wymagane jest pisemna zgoda 

3. Wypełnienie wszystkich pól formularza serwisowego przyśpiesza proces rozpatrzenia zgłoszenia.

4. Karta zgłoszeniowa (formularz serwisowy) jest niezbędnym elementem przyjęcia zgłoszenia, sporządzany jest w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron.

5. Sprzęt zostaje zdiagnozowany pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.

 

§6

Koszty serwisowe

1. Wycena serwisowa jest indywidualna zależna od problematyki usterki.

2. Koszty naprawy  w ekspresach kolbowych nie przekraczające 150 zł brutto , a w ekspresach automatycznych nie przekraczające 300 zł brutto   nie są uzgadniane z Klientem.

3. W przypadku kosztów naprawy przekraczających wartość opisaną w  §6 punkcie 2 wykonana jest telefoniczna lub za pomocą portalu konsultacja z Klientem w celu akceptacji naprawy.

4. Koszt diagnozy lub 1 godzina pracy serwisu (każda rozpoczęta godzina robocza)wynosi 50 zł.

5. Wszystkie koszty serwisowe ponosi Klient.

6. W przypadku braku podjęcia czynności serwisowych koszt przeglądu jest zgodny z ustaleniami §6 z punktu 4 regulaminu serwisu.


§7

Wysyłka urządzenia do serwisu

1. Wysyłka musi dotrzeć w 7 dni do serwisu od momentu wypełnienia formularza. W przypadku nie dotrzymania terminu może być konieczne ponowne przesłanie formularza.

2. Klient ponosi wszelkie koszty związane z przesyłką.

3. Serwis za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, Inpost) odbiera urządzenie od Klienta.

4. Wysyłka urządzenia może nastąpić także w inny sposób. W takim przypadku koszty ponosi Klient.

5. Wysyłka za pobraniem nie będzie przyjmowana przez serwis. Klient poniesie wszystkie koszty z tym związane.

6. Wysyłka towaru powinna nastąpić w odpowiednim opakowaniu, przy czym należy przestrzegać wskazówek i informacji odnośnie zapakowania towaru i jego wysyłki.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie transportu.


§8

Przesyłka zwrotna, magazynowanie, utylizacja

1. Przesyłka zwrotna z serwisu jest wysyłana na pośrednictwem firm kurierskich.

2. Przesyłka zostanie wysłana/przekazana Klientowi dopiero po uiszczeniu opłaty za usługę.

3. W przypadku, gdy przesyłka zwrotna urządzenia nie dojdzie do skutku np. z powodu błędnego adresu albo odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, zostanie on wezwany w ciągu 7 dni drogą mailową lub telefonicznie z wyznaczeniem dodatkowego terminu do odpowiednio poprawienia przez niego danych adresowych bądź przyjęcia przesyłki. Ponowne wysłanie przesyłki odbywa się na koszt Klienta. Serwis będzie w tym czasie magazynował urządzenie na koszt Klienta o czym zostanie poinformowany przez serwis.

4. W momencie niedopełniania odpowiednich czynności w skazanych w punkcie 2 przez Klienta, mimo ponownego wezwania, spowoduje, że urządzenie będzie dalej magazynowane lub zniszczone na koszt Klienta.

5. Jeśli koszty spowodowane przez Klienta, w tym koszty przesyłki zwrotnej, czy tez składowania, przewyższają wartość Urządzenia, skup w imieniu Klienta niezwłocznie podda procesowi odzysku albo zniszczy przedmiotowe urządzenie.

6. Klient ma 60 dni od daty przyjęcia urządzenia do serwisu na odbiór, po upływie tego terminu sprzęt przepada i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.

7. Nie odebranie sprzętu w terminie 30 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu skutkuje naliczeniu opłaty magazynowej w kwocie 15 zł za każdy dzień.


§9

Płatności

1. Klient jest zobowiązany dokonania zapłaty za wykonaną usługę.

2. Serwis wystawie odpowiedni dokument na podstawie, którego dokonuje się rozliczenia za usługę.

3. Nie wywiązanie się z umowy serwisowej przez Klienta będzie podstawą do wszczęcia postępowania karnego, celem odzyskania poniesionych kosztów przez serwis.

4. Płatności można dokonać na 3 sposoby:

a) Płatność gotówka przy odbiorze osobistym 

b) Płatność karta przy odbiorze osobistym 

c) Płatność przelewem na konto podanym na dokumencie sprzedaży 


§10

Zapisywanie i kasowanie danych

1. Bromberg Kaffee nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu do serwisu i z serwisu lub zdarzeń losowych oraz nieprawidłowego zachowania sprzętu powstałe w wyniku błędów/wad producenta.

2. Serwis zaleca zrobienie wszystkich możliwych kopi danych, przed wysłaniem urządzenia do serwisu o ile jest to możliwe.

3. Bromberg Kaffee nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy.

4. Na wyraźne zlecenie Klienta, zawarte w zgłoszeniu serwisowym i za dodatkową opłatą Bromberg Kaffee może zabezpieczyć dane znajdujące się na urządzeniu.

5. Usługa zabezpieczenia danych jest możliwa do zrealizowania, jeżeli stan techniczny urządzenia pozwala na jej wykonanie. W przypadku, kiedy usługa zabezpieczenia danych nie może być zrealizowana, Bromberg Kaffee informuje o tym Klienta drogą mailową.

6. Serwis tylko na wyraźne zlecenie Klienta może usunąć dane znajdujące się na urządzeniu.


§11

Ochrona danych osobowych

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr 02.101.926.


§12

Postanowienia końcowe

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie serwisu.

4. Informacje o zmianach regulaminu zostaną przesłane na adres e-mail Klienta podany w formularzu.

5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Bromberg Kaffee zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku części zamiennych lub innych komplikacji uniemożliwiających wykonanie usługi.

7. Za akcesoria przesłane do serwisu i nie wpisane w formularzu, serwis nie ponosi odpowiedzialności.

8. Do odebrania sprzętu z serwisu wymagane jest przedstawienie podpisanej karty zgłoszeniowej.

9. Powyższy Regulamin jest umową na podstawie, której jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Każdy Klient oddający sprzęt do serwisu jest jest zobowiązany przeczytać i zaakceptować Regulamin.

CO SŁYCHAĆ W BROMBERG KAFFEE?
Zestawy prezentowe dla Nauczyciela

Zestawy prezentowe dla Nauczyciela

    Koniec roku szkolnego to dla wielu niezwykle wyczekany dzień. Początek wakacji, piękna i słoneczna pogoda, plany na podróże małe i duże... Jest to także okazja do tego, by podziękować nauczycielom za ich pracę i trud włożony w nauczanie. Przygotowane przez nas zestawy prezentowe z etykietą "na…
Dzień Babci i Dziadka z Bromberg Kaffee

Dzień Babci i Dziadka z Bromberg Kaffee

Dzień Babci i Dziadka zbliża się wielkimi krokami! Dla zapominalskich przypada on w dniach 21 i 22 stycznia. W tym dniu, w sposób wyjątkowy możemy go świętować razem z naszymi dziadkami. W dzieciństwie zapewne twoimi prezentami dla dziadków były wszelkie prezenty wykonane samodzielnie, personalizowa…
WSPÓŁPRACUJEMY Z